آشنایی با اتحادیه   |   هیات مدیره   |   کارکنان   |   تماس با ما   |   بخشنامه ها و مقررات   |   اخبار   |   گالری تصاویر   |   پرسش و پاسخ   |   پیوندهای دیگر
 
سال 1395«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» (مقام معظم رهبری) سه شنبه 6 مهر 1395
ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام بر تمام شیعیان مبارک  
   
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
شورای حل اختلاف
کمیسیون ها
دانستنی ها
احكام تالارهاي پذيرايي و رستورانها
مراسمها
ماليات بر ارزش افزوده
اخبار
گالری تصاویر
     
   
نظر شما در مورد عملکرد اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیزات مجالس تهران چیست؟     
     
 
     
   
     
 
     

 

 

 

- بخش دوم
 پاك و نجس بودن مواد غذايي
 * احكام نجاسات 
مسئله 1- خوردن و آشاميدن چيز نجس، حرام است و نيز خورانيدن عين نجس به كودكان در صورتي كه ضرر داشته باشد حرام است، بلكه اگر ضرر هم نداشته باشد،بنابر احتياط واجب بايد از آن خودداري كند.
 مسئله 2- اگر ميزبان در بين غذا خوردن بفهمد، غذا نجس است بايد به مهمان ها بگويد، اما اگر يكي از مهمان ها فهميد، لازم نيست به ديگران خبر دهد، ولي چنانچه طوري با آنان معاشرت دارد كه مي داند به واسطۀ نگفتن خود او هم نجس مي شود بايد بعد از غذا به آنان بگويد. (2)
 بنابر اين، اگر رستوران داران متوجه شدند غذايي نجس شده نمي توانند آن غذا را به مشتريان عرضه كنند.حتي اگر برخي از مشتريان مشغول استفاده از چنين غذايي باشند، برميزبان ( رستوران دار و عوامل دست اندركار ) واجب است به آنها اطلاع دهند و قيمت چنين غذايي را هم نبايد دريافت كند.
 * راه ثابت شدن نجاست آن است كه:
 1- خود انسان يقين كند و اگر شك ياگمان داشته باشد، لازم نيست دوري نمايد.
 2- كسي كه چيزي در اختيار اوست، بگويد آن چيز نجس است،مثلاً آشپز بگويد لوازم آشپزخانه نجس شده است.
 3-دو مرد عادل بگويند چيزي نجس است و نيز يك نفر عادل هم بگويد بنابر احتياط واجب بايد اجتناب كرد.
 * نجاسات و مواد غذايي
 هر چند قانون كلي اسلام در اشياء پاك بودن آنهاست و همه عالم، بجز چند مورد استثنايي، همگي پاك مي باشد،ولي از آنجاكه ممكن است در تهيه مواد غذايي برخي از آنها نجس شود، آشنايي با برخي از آلودگي ها و نجاساتي كه مورد نياز باشد لازم مي نمايد.
 مسئله1- ادرار و مدفوع هر حيوان حرام گوشت كه خون جهنده دارد ، نجس است. فضله حيوانات كوچك مانند پشه و مگس كه گوشت ندارند، پاك است.
  مسئله 2- فضله پرندگان حرام گوشت، نجس است.
 مسئله 3- گربه و موش پاك اند؛ ولي ادرار و مدفوع شان نجس است.
 سؤال: اگر شك داريم كه شيئي سياه رنگ كه درغذا ديده شده فضلۀ موش است يا نه، آيا غذا نجس است؟
 جواب: در فرض شك، پاك است و تفحص لازم نيست.
 سؤال: اگر برنج را تازه خيس كرده ايم  و فضلۀ موش در آن ديده شد، راه پاك شدن دارد،‌ يا نه؟
 جواب: اگر آب نجس  به باطن برنج نفوذ نكرده، مي شود آن را آب كشيد.
 سؤال: در فرض بالا اگر شك كنيم كه آب نجس به باطن رسيده يا نه، چه حكمي دارد؟
 جواب: باطن برنج پاك است.
 سؤال: اگر بعداز پخته شدن برنج ودم كشيدن آن، فضله موش ببينيم و ندانيم هنگام خيس كردن بوده يا بعد از پخته شدن افتاده است، چه حكمي دارد؟
 جواب: اگر احتمال مي دهيد بعد از پخته شدن و تمام شدن آب برنج افتاده، همان جاي نجس و مقداري از اطراف آن را برداريد، بقيه پاك است.
 سؤال: اگر فضلۀ موش يا خون يا نجاست ديگري در آبگوشت و خورشت ديده شود، چه حكمي دارد؟
 جواب:آب گوشت وخورشت نجس است ولي مواد ديگر اگر در آب نجس نجوشيده و آب نجس در آن نفوذ نكرده، با آب كشيدن پاك مي شود.
 * مردار
 مردۀ حيواني كه خون جهنده دارد، نجس است... ماهي مرده چون خون جهنده ندارد، پاك است.
 سؤال: حكم بچه مرده حيوان كه از شكم حيوان زنده بيرون آمده چيست؟
 جواب: اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده اي بيرون آيد يا آن را بيرون آورند،خوردن گوشت آن حرام است.
 سؤال:حكم بچه مرده حيوان كه از شكم حيوان ذبح شده بيرون آيد چيست؟
 جواب:اگر حيواني را شكار كنند يا سر ببرند و بچه مرده اي. از شكمش بيرون آورند، چنانچه خلقت آن بچه كامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده، پاك وحلال است.
 سؤال: حكم بچه زنده از حيواني كه شكار شده يا سر آن را بريده اند، چيست؟
  جواب: اگر حيواني را شكار كنند يا سر ببرند و بچه زنده اي از آن بيرون آيد، چنانچه آن بچه را به دستوري كه در شرع، معين شده سر ببرند حلال و اگر بدون سر بريدن بميرد، حرام مي باشد.
 * احكام كشتن وشكار حيوانات
 گاه مشاهده مي شود كه هتل داران و صاحبان رستورانهاي خارج از شهر، خود اقدام به ذبح حيوانات مي كنند. از اين رو مناسب است كه نگاهي داشته باشيم به شيوه هاي كشتن و شكار حيوانات مختلفي كه براي تهيه غذا مورد استفاده قرار مي گيرند.
 * احكام ذبح
 مسئله1- دستور سر بريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ گردن را از پايين بر آمدگي زير گلو به طور كامل ببرند و اگر بشكافند، كافي نيست .
 مسئله 2- سر بريدن حيوان پنج شرط دارد (كه اگر مراعات نكند حيوان حرام مي شود):
 1- كسي كه سر حيوان را مي برد بايد مسلمان باشد و اظهار دشمني با اهل بيت پيغمبر (ع) نكند.
 2- سر حيوان را با چيزي ببرند كه از آهن باشد، ولي اگر آهن پيدا نشود و طوري باشد كه اگر سر حيوان را نبرند، مي ميرد، با چيز تيزي كه چهار رگ را ببرد، مانند شيشه يا سنگ تيز مي شود سر آن را بريد.
 3- جلوي بدن حيوان رو به قبله باشد، ولي در صورت فراموشي، ندانستن مسئله، اشتباه كردن قبله، ندانستن طرف قبله، يا در صورت عدم توانايي در رو به قبله كردن حيوان، اشكال ندارد.
 4- نام خدا را بردن به نيت سر بريدن ، ولي در صورت فراموشي اشكال ندارد.
 5-0حركت كردن حيوان بعد از سر بريدن، مثل حركت چشم، دم و پا، كه معلوم شود زنده بوده است.
 سؤال: آيا با چاقو استيل جايز است سر بريدن يا نه؟ جواب: جايز است.
 مسئله. چند چيز از حيوان حلال گوشت حرام است: 1) خون 2) مدفوع 3) بچه دان 4) غدد 5) دنبلان 6) چيزي كه در مغز كله است و به شكل نخود مي باشد 7) مغز حرام كه در ميان تيره پشت است، 8) پيه كه دردو طرف تيره پشت است، 9) زهره دان 10)سپرز (طحال) 11)بول دان(مثانه) 12) حدقه چشم 13) چيزي كه در ميان سُم است و به آن ذات الا شاجع مي گويند و 14) آلت تناسلي.
 * 2- شكار
 اگر حيوان حلال گوشت وحشي با شرايطي كه در رساله هاي عمليه آمده است، به وسيله سگ شكاري يا اسلحه شكار شود، حلال است.
 * 3- دستور كشتن شتر
اگر بخواهند شتر را بكشند بايد با پنج شرطي كه براي سر بريدن حيوانات گفته شد، كارد يا چيز ديگري را كه از آهن و برنده باشد، در گودي بين گردن و سينه اش فرو كنند.
 4- صيد ماهي
 مسئله 1- اگر ماهي پولك دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد پاك وخوردن آن حلال است و چنانچه در آب بميرد پاك است، ولي خوردن آن حرام مي باشد.
 مسئله 2- ماهي بي فلس را اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد،حرام است.
 مسئله 3- كسي كه ماهي را صيد مي كند لازم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن هم لازم نيست نام خدا را ببرد، ولي شخص مسلمان بايد بداند كه آن را زنده از آب گرفته اند و در خارج آب مرده است. بنابراين در كشورهاي غير اسلامي در صورتي كه انسان بداند ماهي را زنده از آب مي گيرند و بيرون آب جان مي دهد، پاك وحلال است.
 مسئله 4- ماهي مرده اي كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد،حلال است و اگر در دست كافر باشد، اگر چه بگويد زنده گرفته ام، حرام مي باشد.
 مسئله 5- لازم نيست ماهي پس از بيرون آمدن از آب خودش بميرد، بلكه اگر آن را قطعه قطعه كنند وبدين سبب بميرد، حلال است.
 سؤال: خوردن تخم خاويار چه حكمي دارد؟
 جواب: اگر از ماهي فلس دار باشد و يا معلوم  نيست فلس دار است يا نه، خوردن آن اشكال ندارد، وگرنه حرام است .
 سؤال: خوردن ماهي زنده چه حكمي دارد؟ اشكال ندارد.
 سؤال: حكم بريان (كباب) كردن ماهي زنده چيست؟
 جواب: اگر ماهي زنده رابريان كنند يا بيرون آب، قبل از جان دادن بكشند خوردن آن اشكال ندارد.
 * خون
 مسئله 1- خون هر حيواني كه جهنده باشد، نجس است. پس خون حيواني كه مثل ماهي و پشه جهنده نيست، پاك است.
 مسئله 2- اگر حيوان حلال گوشت را به دستوري كه قبلاً گفته شد بكشند.... اگر به علت نفس كشيدن يا به واسطه اين كه سر حيوان درجاي بلندي بوده، خون به بدن حيوان برگردد آن خون نجس است.
 مسئله 3- گوشت خريده شده از بازار اگر به خون آلوده باشد و يقين نداشته باشد كه از خونهاي  پاك است يا نجس، حكم به طهارت مي شود.
 مسئله 4- خوني كه در تخم مرغ است، نجس نيست ولي خوردن آن حرام است.
 سؤال: اگر در برنج خيس خورده قطره خوني بيفتد، چه حكمي دارد؟
 جواب: اگر تازه افتاده و آب نجس به باطن آن نرسيده، مي شود آن را آب كشيد، ولي اگر به باطن آن رسيده، قابل پاك شدن نيست و اگر شك داريم آب نجس به باطن ر سيده يا نه، باطن پاك است.
 سؤال: اگر خون در برنج پخته شده كه آب ندارد، افتاد چه حكمي دارد؟
 جواب: همان جاي نجس و مقداري از اطراف آن را بردارد، بقيه پاك است.
 * سگ و خوك
 سگ وخوك كه در خشكي زندگي مي كنند، حتي مو استخوان، پنجه، ناخن، و رطوبت آنها نجس است. بنا بر اين در صورت برخورد هريك از اين قسمت ها به مواد غذايي اگر دريكي رطوبت باشد، نجس خواهد شد. سؤال: خوراكي كه امروزه در آمريكا براي رشد سريع به مرغها داده مي شود80% پروتئيني است كه از گوشت خوك و گاو درست شده است. خوردن گوشت چنين مرغهايي كه از اينگونه غذاها استفاده مي كنند چه حكمي دارد؟
 جواب: اشكالي ندارد.
* كافر
 مسئله 1-  كافر كسي است كه: منكر خداست؛ يا براي خدا شريك قرار مي دهد، يا پيغمبري خاتم الانبياء (ص) را قبول ندارد يا نسبت به يكي از اينها شك داشته باشد؛ يا يكي از ضروريات دين را كه مي داند ضروري است انكار كند به طوري كه انكار آن به انكار خدا يا توحيد و نبوت برگردد.
 مسئله 2- تمام بدن كافر نجس است.بنا بر اين در صورت بر خورد با مواد غذايي (اگر يكي از آن دو تر باشد) موجب نجس شدن مواد غذايي خواهد شد.
 سؤال: همان طوري كه اطلاع داريد، برادران اهل سنت مرغهايي كه كشتار كشورهاي غير مسلمان است مصرف مي كنند، به دليل اين كه چنانچه ذابح اهل كتاب باشد، كافي مي دانند و روي پاكت اين مرغها جمله (ذبح علي حسب الشريعة الاسلامية)، كشته شده به دستور اسلام، نيز نوشته شده، آيا استفاده كردن يك فردشيعه از اين مرغها جايز است يا خير؟
 جواب: تا احراز تذكيه نشود، ولو اين  كه احتمال داده شود كه وارد كنندۀ مسلمان رعايت تذكيه شرعي را نموده و در اختيار مردم مسلمان براي استفاده گذاشته، حرام است.
 سؤال: در يكي از شهرهاي آمريكا برادران ايراني از عربهاي مسلمان گوشت به اصطلاح ذبح اسلامي، مي خريدند، ولي بعداً معلوم شده كه خود عربها از گوشت ذبح شده يهودي ها استفاده مي كنند و به استناد به آيه اي از قرآن (سوره مائده) ميگويند  كه ما مي توانيم از ذبح اهل كتاب استفاده كنيم، لطفاً در مورد اين آيه توضيح بفرماييد و در اين صورت رابطه ما با كساني كه از اين گوشت ها استفاده مي كنند از نظر پاكي ونجسي چگونه است؟
 جواب ذابح بايد مسلمان باشد و منظور از طعام از آيه شريفه حبوب بخصوص گندم است و گوشتي كه ذابح آن غير مسلمان است در حكم ميته و نجس كننده است.
 سؤال: توسط اتحاديه چلوكبابيها ي ايران، گوشت يخ زده در كارتن هايي كه معلوم نيست صادر از كدام كشور مي باشد به چلو كبابيها جهت مصرف براي مشتريان داده مي شود،خواهشمند است بفرماييد مصرف اين گوشتها از نظر شرع اسلام بلامانع است يا خير؟
 جواب: در فرض مذكور محكوم به حلَّيت است.
 سؤال: آيا مصرف كنسروهاي ماهي كه در بازار مسلمين به فروش مي رسد جايز است يا خير؟
  جواب: اگر ندانند از كجا وارد شده يا بدانند كه از بلاد مسلمين است، مانع ندارد و اگر بدانند از بلاد كفر وارد مي شود در صورتي محكوم به حليت است كه احتمال بدهند وارد كننده مسلمان احراز تذكيه آن را كرده و در دسترس مسلمين قرار داده است.
 سؤال: روغنهاي خارجي چه حكمي دارد؟
جواب: تا يقين ندارد كه از حيوان حرام گوشت گرفته شده و يقين ندارد كه با رطوبت با بدن كافر تماس گرفته، پاك و حلال است.
 سؤال: استفاده از لبنيات خارجي مانند پنير، كره، شير و ماست چه حكمي دارد؟
 جواب: تا يقين به ملاقات (برخورد) چيزي با رطوبت با بدن كافر پيدا نكنيد، پاك است.  
 سؤال: استفاده از نان، لوبيا، رب گوجه فرنگي، سبزي و امثال آن كه در خارج هست يا از خارج وارد مي شود چه حكمي دارد؟
جواب: در موارد غير گوشتي تا يقين به نجاست آن ولو از طريق تماس آنها با بدن كافر با رطوبت ندارند، پاك است.
 
*شراب و فقاع
 مسئله. شراب و هر چيزي كه انسان را مست مي كند، چنانچه به خودي خود روان باشد نجس و خوردن آن حرام است و اگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد، اگر چه چيزي در آن بريزند كه روان شود پاك است ولي مصرف آن حرام است.
 مسئله: خرما وموز و كشمش و آب آنها اگر جوش بيايند پاك و خوردن آن حلال است.
 مسئله. فقاع كه از جو گرفته مي شود و به آن آبجو مي گويند، نجس و خوردن آن حرام است،ولي آبي كه به دستور پزشك از جو مي گيرند و به آن ماءالشعير مي گويند، پاك وخوردن آن حلال مي باشد.
 * روش پاك كردن مواد نجس شده
 مطا بق احكام اسلامي مواد غذايي غير گوشتي،پاك است، مگرآن كه يقين به نجاست آن داشته باشيم، پس:
 - اگر انسان مي داند چيزي نجس نشده، پاك وحلال است.
   - اگر شك دارد،نجس است يا نه، پاك است؛
 - اگر احتمال مي دهد نجس شده،ولي يقين ندارد، پاك است.
* ظروف نجس شده
 درصورت آلوده شدن ظرف به نجاست بايد آن را پاك كرد، تا ظرف و غذايي كه در آن ريخته مي شود به نجاست آلوده نشود، زيرا پذيرايي از مهمان و مشتري در ظرف آلوده به نجاست حرام است.
 سؤال: ظروف نجس را چگونه با آب پاك كنيم؟
 جواب: اگر با آب كر يا آب جاري مثل آب رودخانه و چشمه ها يا با آب شير كه متصل به منبع كراست،آب بكشيم، بعد از برطرف شدن نجاست،يك مرتبه كافي است؛ گرچه بهتر سه مرتبه است، ولي اگر با آب قليل(يعني كمتر از كر) آب بكشيم بعد از بر طرف شدن نجا ست، سه مرتبه بايد آب كشيد.
سؤال: ظرفي كه به شراب نجس شده چگونه پاك مي شود؟
 جواب: با قليل و كر سه مرتبه و بهتر است هفت مرتبه شسته شود.
 سؤال: اگر غير مسلمان وارد چلوكبابي و تا لار پذيرايي شد،از نظر غذا و طهارت و نجاست چه حكمي دارد؟
 جواب: بدنش نجس است. اگر با رطوبت، دست به جا يي زد يا غذا خورد، بايد ظرف را آب كشيد.
 * طهارت كاركنان غذا خوري
 اگر هنگام كار، يكي از كاركنان غذا خوري به نجاستي مثل خون آلوده شد، اولين كار و وظيفه اين است كه از سرايت و انتقال آن به جا هاي ديگر و ظروف و احياناً غذاها جلوگيري كند و گرنه هر چيزي كه به نجس برخورد كند آلوده خواهد شد. بنا بر اين بايد نجاست را بر طرف و آن را آب بكشد، يا به گونه اي ببندد كه مانع سرايت آن شود.
 سؤال: آيا خون اگر خشك شد و از بين رفت، محل خون پاك مي شود؟
 جواب: خير، تا آن را آب نكشند پاك نمي شود.
 سؤال: دست يا عضو نجس شدۀ خود را چگونه پاك كنيم؟
 جواب: بدن، بايك مرتبه آب كشيدن در آب كر پاك مي شود و در قليل دو مرتبه، در لباس و فرش و مانند آن احتياطاً دو مرتبه با آب كر و قليل، آب بكشند و در هر مرتبه لباس و مانند آن را فشار دهند تا آب داخل آن خارج شود.
 * طهارت محل غذا خوري
 اگر زمين و صندلي و ميز و اشياي ديگر نجس شد، بايد مواظب بود تا نجاست به جا هاي ديگر نرسد و بهتر است آن محل را فوري آب بكشند.
 * روش آب كشيدن زمين
 اگر با كر باشد، بعد از برطرف شدن نجاستي مانند خون، بايك مرتبه پاك مي شود و آب قليل دو مرتبه و آبهاي كه جمع مي شود، اگر در جايي فرو مي رود همه زمين پاك مي شود و اگر چاه ندارد، يا زمين سفت است، آبهاي جمع شده را بايد با دستمال يا ابري جمع كرد و بيرون ريخت چون آبها نجس هستند.
 زمين نجس با نورآفتاب نيز پاك مي شود، ولي شرايطي دارد كه برخي از آنها عبارت است از:
 1- زمين خيس باشد؛
 2- اول عين نجاست را بر طرف كنند؛
 3- چيزي مانند پرده يا ابر از تابش آفتاب جلو گيري نكند، مگر آنكه ابر رقيق يا پرده نازك باشد.
4- به كمك باد خشك نشود.
سؤال: روش آب كشيدن ميز و صندلي چگونه است؟
 جواب: مثل آب كشيدن زمين است،ولي با آفتاب پاك نمي شود،مگر در زمين به گونه اي كار گذاشته باشند كه قابل حمل نقل نباشند.
 سؤال: آيا زمين و ميز وصندلي نجس را اگر دستمال بكشيم يا با (تي) پاك كنيم، بدون آب پاك مي شود؟
 جواب: نه، بلكه نجاست به جا هاي ديگر هم سرايت مي كند.
   
   
امروز 1
هفته جاری 582
کل 308607
کلیه حقوق این وب سایت ، متعلق به اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران می باشد.
هر گونه نسخه برداری ، کپی برداری و بهره برداری از موضوعات ، مطالب ، اخبار ، تصاویر ، لیستها و مندرجات این سایت با ذکر نام منبع بلامانع است.
Designed by M.A. Engineer Group